Nepremagljiva jutra na postelji BoxSpring.

PRAVILA NAGRADNE IGRE »BON ZA 100 EUR POPUSTA PRI NAKUPU BOXSPRING POSTELJE«

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Bon za 100 EUR popusta pri nakupu BoxSpring postelje«, ki se bo odvijala na spletni strani www.boxspring.si, je podjetje Maremico d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Pravila določajo način prirejanja nagradne igre z namenom nagrajevanja sodelujočih z bonom za 100 EUR popusta pri nakupu BoxSpring postelje.

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je podelitev treh bonov za 100 EUR popusta pri nakupu BoxSpring postelje vsak mesec do preklica.

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se začne 1. 2. 2022 in traja do preklica.

4. Pogoji in način za sodelovanje v nagradni igri
Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec sprejema ta Pravila nagradne igre »Bon za 100 EUR popusta pri nakupu BoxSpring postelje«.

Sodelujete lahko v času trajanja nagradne igre od 1. 2. 2022 do preklica nagradne igre. To storite tako, da se prijavite na e-novičke, naroči na termin ali naroči katalog na spletnem mestu www.boxspring.si. S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti podjetja Maremico d.o.o. Prav tako se s prijavo strinjate s splošnimi pravili te nagradne igre.
Žrebanje nagrade –trije boni za 100 EUR popusta ob nakupu postelje BoxSpring– bo v prostorih podjetja Maremico, prvi delovni dan vsak mesec, ob 12:30 (začenši z 1. 3. 2022). V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre.
Ko se udeleženec strinja s splošnimi pogoji poslovanja podjetja (ob oddaji podatkov za prijavo na e-novičke, naročilo na termin in/ali naročilo kataloga), hkrati potrjuje te pogoje nagradne igre in sodeluje v nagradnem žrebanju. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

5. Pravila sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup izdelkov organizatorja nagradne igre.

6. Vsebina nagradne igre, časovni razpored žrebanj in nagrade
Nagradna igra vabi obiskovalce spletnega mesta www.boxspring.si, da se prijavijo na e-novičke, si rezervirajo termin v Spalnem centru Maremico in/ali si naročijo katalog Spalnega centra Maremico. Kot nagrada bodo podeljeni trije boni za 100 EUR popusta pri nakupu BoxSpring postelje po izbri.

7. Žrebanje nagrajencev in objava podatkov
V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki se do roka prijavijo na e-novičke, se naročijo na termin v Spalnem centru Maremico in/ali naročijo katalog preko spletne strani www.boxspring.si. Nagrajenec bo določen z elektronskim žrebom. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja nagradne igre pod nadzorom dvočlanske komisije. Po zaključenem žrebu bomo nagrajenca objavili na spletni strani nagradne igre (www.boxspring.si/nagradna-igra) ter ga o nagradi obvestili preko e-pošte.
Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake oziroma druge tehnične pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na sodelovanje v nagradni igri.
Če nagrajenec v zahtevanem roku prevzema nagrade ne potrdi, od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade ter jo lahko po istem postopku izroči izžrebanim rezervam, če se tako odloči.

8. Obveznosti nagrajenca
Po prejemu obvestila, mora nagrajenec svoje podatke za pošiljanje nagrade (ime, priimek, naslov, hišna številka, pošta in kraj, davčna številka in kraj davčnega urada) poslati organizatorju nagradne igre v roku 2 dni od dneva obvestila o prejemu nagrade. Če se v roku 2 dni ne javi organizatorju in ne posreduje potrebnih podatkov, se nagrade ne podeli in se šteje, da se nagrajenec nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Ta tudi nima pravice do kakršnega koli drugega nadomestila.
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.
Šele ko organizator prejme vse podatke (ime, priimek, naslov, hišna številka, pošta in kraj, davčna številka in kraj davčnega urada), se šteje, da se nagrajenec strinja s prevzemom nagrade.

9. Kršitve pravil
Če se pred razglasitvijo nagrajencev izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. Če se kršitve izkažejo po razglasitvi nagrajencev, organizator nagradne igre kršiteljem ni dolžan podeliti nagrade.

10. Varstvo osebnih podatkov
Organizator z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe izročitve nagrade (ime, priimek, naslov), davčne namene (plačilo akontacije dohodnine) in evidence o dobitnikih nagradnih iger.
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (priimek in prva črka imena) na spletnem mestu www.boxspring.si v avdio, foto ter video materialu organizatorja z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja in prevzema nagrade.
Organizator bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij nepooblaščenim osebam. Organizator se hkrati zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve predhodne privolitve nagrajenca, razen pogodbenim obdelovalcem, ki zanj izvajajo podporo poslovnim procesom: npr. priprava in pošiljanje nagrade. Ti bodo podatke obdelovali izključno v imenu in za račun organizatorja, kot bi jih obdeloval sam.
Udeleženec ima glede svojih zbranih in obdelovanih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov pravico do:
• dostopa (tudi prepisa in kopiranja),
• popravka netočnih ali dopolnitve nepopolnih podatkov,
• izbrisa,
• omejitve obdelave,
• ugovora in
• prenosljivosti osebnih podatkov.
Svoje pravice uveljavlja z vložitvijo zahtevka pri organizatorju na e-poštni naslov prodaja@maremico.si ali prek telefonske številke 01 5610 900. Nagrajenec ima tudi pravico do pritožbe pri organizatorju in pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). Osebni podatki nagrajencev se ne bodo uporabljali za namen neposrednega trženja. Organizator bo osebne podatke nagrajencev hranil in varoval, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam.
Osebni podatki nagrajencev se bodo hranili zakonsko določen čas za računovodske in davčne namene.

11. Objava pravil nagradne igre
Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

12. Omejitev odgovornosti organizatorja
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali se tudi po obvestilu nagrajencev nihče ne odzove za prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

13. Končne določbe
Organizator ne odgovarja za primer sodelovanja v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.
Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletni strani z nagradno igro in v teh pravilih. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja in je objavljen na spletnem mestu www.boxspring.si. Na vpogled je na voljo tudi na sedežu organizatorja.
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Maremico d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana

Ljubljana, 31. 1. 2022

Srečni nagrajenci meseca februarja 2022 so:

Nataša P.

Neva S.

Jani G.

Srečni nagrajenci meseca marca 2022 so:

Elica S. S.

Eva H.

Maja J.

Srečni nagrajenci meseca aprila 2022 so:

Ana K.

Emir Š.

Polona Ž.

Srečni nagrajenci meseca maja 2022 so:

Lidija A.

Miljana K.

Ingrid S.

Spletna stran za delovanje potrebuje piškotke. Nastavitve lahko spreminjate tukaj.